បាញ់​ប្លន់​យក​ថង់​មាស​ដល់​ក្នុង​បុរី​ពិភព​ថ្មីអស់​ប្រមាណ​ជាង​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​

បាញ់ប្លន់យកថង់មាសដល់ក្នុងបុរីពិភពថ្មីអស់ប្រមាណជាង១ម៉ឺនដុល្លារ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s