រឿង​រ៉ាវ​ស្រវឹង​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​ឃើញ​ក្មេង​ប្រុស​ទុក ​សក់​វែង​ស្មាន​ថា​ស្រី​ប៉ង​ចាប់​រំលោភ​

រឿងរ៉ាវស្រវឹងនឹកស្មានមិនដល់ឃើញក្មេងប្រុសទុក សក់វែងស្មានថាស្រីប៉ងចាប់រំលោភ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s