​ស្ត្រី​រូប​ស្រស់​៣​នាក់​ត្រូវ​ពួក​ប្រុស​ព្រាន​ល្បួង​នាំ​ចូល​ឡាន​បង្ហួស​ចូល​ផ្ទះ​សំណាក់​

ស្ត្រីរូបស្រស់៣នាក់ត្រូវពួកប្រុសព្រានល្បួងនាំចូលឡានបង្ហួសចូលផ្ទះសំណាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s