តារាសម្តែង​ចិននាង Zhang Ziyi រងការ​ចោទប្រាកន់​​ពី​បទ​រួមភេទ​ជា​មួយ​មន្ត្រី​ចិន​ និង​អ្នក​ជំនួញ​ជា​ថ្នូរ​នឹងទឹក​​ប្រាក់​១១០​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ

តារាសម្តែងចិននាង Zhang Ziyi រងការចោទប្រាកន់ពីបទរួមភេទជាមួយមន្ត្រីចិន និងអ្នកជំនួញជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់១១០លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ.

តារាសម្តែងចិន នាង Zhang Ziyi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s