លួច​កាបូប​គេ​បាន​លុយ​ជាង​៣០០០​ដុល្លារ​ស៊ីចាយ​បាន​មួយ​យប់​ ស្អែក​ឡើង​ម្ចាស់​ឃើញ​ចាប់​ប្រគល់​ប៉ូលិស​

លួចកាបូបគេបានលុយជាង៣០០០ដុល្លារស៊ីចាយបានមួយយប់ ស្អែកឡើងម្ចាស់ឃើញចាប់ប្រគល់ប៉ូលិស.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s