កម្មករ​រោងចក្រ​ហ្គាវ័ន្ត​ធ្វើ​កូដកម្ម​ប្រឆាំង​ការ​កាត់​ប្រាក់​អ្នក​ទៅ​បោះឆ្នោត

កម្មកររោងចក្រហ្គាវ័ន្តធ្វើកូដកម្មប្រឆាំងការកាត់ប្រាក់អ្នកទៅបោះឆ្នោត.

120531_06c

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s