ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដ៏​អាក្រក់​នៅ​កម្ពុជា ជម្រុញ​ឲ្យ​អង្គការ​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្នើ​ទៅ​WBបង្កក​លុយ​

ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់នៅកម្ពុជា ជម្រុញឲ្យអង្គការ សិទ្ធិមនុស្សស្នើទៅWBបង្កកលុយ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s