ប្លន់​បាន​ជាង​១៥​ ម៉ឺន​ដុល្លារ អ្នក​លក់​មាស-ប្តូរ​ប្រាក់​ នៅ​ក្នុងសួន​ឧស្សាហ​កម្ម​កាណាឌីយ៉ា​ ត្រូវ​ចោរ​បាញ់​របួស​២​នាក់​ឪពុក-កូន​

ប្លន់បានជាង១៥ ម៉ឺនដុល្លារ អ្នកលក់មាស-ប្តូរប្រាក់ នៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ា ត្រូវចោរបាញ់របួស២នាក់ឪពុក-កូន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s