ប្លន់​ផ្ទះ​លក់​ចំណី​សត្វ​អស់​ជាង​3​ម៉ឺន​ដុល្លារ​នៅ​កំពង់​ចាម​

ប្លន់ផ្ទះលក់ចំណីសត្វអស់ជាង3ម៉ឺនដុល្លារនៅកំពង់ចាម.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s