ព្រះមហាក្សត្រ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អ្នក​បោះឆ្នោត​កុំ​ចុះ​ញ៉ម​ទៅ​នឹង​ការ​គំរាម​

ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកុំចុះញ៉មទៅនឹងការគំរាម.

120531_04b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s