លួចម៉ូតូ​​បាន​ហើយ​ បញ្ឆេះ​មិន​ឆេះ​បណ្តើរ​​រត់​ម្ចាស់​​ គេទាន់​ស្រែក​ចោរៗ​អ្នក​ស្រុក​ ដេញ​ចាប់​បាន​​វាយ​ទ្រម​ខ្លួន​

លួចម៉ូតូបានហើយ បញ្ឆេះមិនឆេះបណ្តើររត់ម្ចាស់ គេទាន់ស្រែកចោរៗអ្នកស្រុក ដេញចាប់បានវាយទ្រមខ្លួន.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s