វៀត​ណាម​ពន្យារ​ពេល​ប្រហារ​ជី​វិត​អ្នក​ទោស​ព្រោះ​តែ​កង្វះ​ខាត​ថ្នាំ​

វៀតណាមពន្យារពេលប្រហារជីវិតអ្នកទោសព្រោះតែកង្វះខាតថ្នាំ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s