សិង្ហបុរីជាប្រទេស ទាក់ទាញទេសចរណ៍ ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងចំណោមបណ្តា ប្រទេសនៅ អាស៊ី-អាគ្នេយ៍

សិង្ហបុរីជាប្រទេស ទាក់ទាញទេសចរណ៍ ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងចំណោមបណ្តា ប្រទេសនៅ អាស៊ី-អាគ្នេយ៍.

Photo by DAP-NEWS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s