ឪពុក​ចុង​ចាប់​កូន​ស្រី​រំលោភ​ប្រពន្ធ​មិន​អាច​អត់​ឱន​ បាន​ប្តឹង​ប៉ូលិស​ឱ្យ​ចាប់​បុរស​ជា​ប្តី​

ឪពុកចុងចាប់កូនស្រីរំលោភប្រពន្ធមិនអាចអត់ឱន បានប្តឹងប៉ូលិសឱ្យចាប់បុរសជាប្តី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s