គ្រោះ​ថ្នាក់​យន្ត​ហោះ​នៅ​ហ្គាណា​ស្លាប់​យ៉ាង​តិច​10នាក់

គ្រោះថ្នាក់យន្តហោះនៅហ្គាណាស្លាប់យ៉ាងតិច10នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s