លោក​តា​អាយុ​៧៣​ឆ្នាំ នាំ​កូន​ស្រី​ធម៌ឡើង​ផ្ទះ​សំណាក់​ យាយ​តាម​ទាន់​ផ្អើល​បែក​​ផ្សែង​

លោកតាអាយុ៧៣ឆ្នាំ នាំកូនស្រីធម៌ឡើងផ្ទះសំណាក់ យាយតាមទាន់ផ្អើលបែកផ្សែង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s