ស្រឡាញ់​នាង​​ខ្លាំង​ពេក​​នាង​មិន​ ស្រឡាញ់​​ចូល​​ស្តី​ក៏​មិន​ព្រម​ ចាប់​​រំលោភ​ជាប់ខ្នោះ​

ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងពេកនាងមិន ស្រឡាញ់ចូលស្តីក៏មិនព្រម ចាប់រំលោភជាប់ខ្នោះ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s