ស្លាប់​៩​នាក់​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​នៅ​ក្រុង​ទ្រី​ប៉ូលី​លីបង់​

ស្លាប់៩នាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រុងទ្រីប៉ូលីលីបង់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s