វិទ្យាសាស្ដ្រ ប្រកាសអាសន្ន ពីវិរុសហ៊ីវប្រភេទថ្មី នៅក្នុងសាច់ស្វា សម្លាប់មនុស្ស បានភ្លាម

វិទ្យាសាស្ដ្រ ប្រកាសអាសន្ន ពីវិរុសហ៊ីវប្រភេទថ្មី នៅក្នុងសាច់ស្វា សម្លាប់មនុស្ស បានភ្លាម.

Photo by Looking Today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s