អាង​ខ្លួន​សន្តិសុខ​ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាសទិស​បុក​គេ​ ហើយ​ស្តី​ឲ្យ​គេ​ថា​ ជិះ​មិន​ចេះ​មើល​ទៀត​

អាងខ្លួនសន្តិសុខជិះម៉ូតូបញ្ច្រាសទិសបុកគេ ហើយស្តីឲ្យគេថា ជិះមិនចេះមើលទៀត.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s