៥​ខែ​រន្ទះបាញ់​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​៥៧​នាក់​ស្លាប់ ៦១​នាក់​របួស​

៥ខែរន្ទះបាញ់បានធ្វើឲ្យមនុស្ស៥៧នាក់ស្លាប់ ៦១នាក់របួស.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s