ឃើញ​នាង​ងូត​ទឹក​​តែ​​ឯង​ ចាប់​​រំលោភ​​លើ​គំនរ​ចំប៉ើង​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​

ឃើញនាងងូតទឹកតែឯង ចាប់រំលោភលើគំនរចំប៉ើងត្រូវចាប់ខ្លួន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s