សុខ ពិសី បាត់មុខដោយ អាថ៌កំបាំងធ្វើឲ្យ Friendនៅក្នុង Facbook ភ្ញាក់ផ្អើល

សុខ ពិសី បាត់មុខដោយ អាថ៌កំបាំងធ្វើឲ្យ Friendនៅក្នុង Facbook ភ្ញាក់ផ្អើល.

Photo by DAP-News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s