កិច្ច​សម្ភាសន៍​ស្តីពី​ការ​រួបរួម​កម្លាំង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ដើម្បី​បញ្ចប់​អំណាច​ផ្តាច់ការ

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពីការរួបរួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីបញ្ចប់អំណាចផ្តាច់ការ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s