ទាហាន​ថៃ​ការពារ​កសិករ​​ខ្លួន​​ចូល​មក​ ធ្វើ​ស្រែ​លើ​ដី​ខ្មែរ​ជា​ថ្មី​ទៀត

ទាហានថៃការពារកសិករខ្លួនចូលមក ធ្វើស្រែលើដីខ្មែរជាថ្មីទៀត.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s