ទៅ​ធ្វើការ​១៩​ខែ​កន្លះ​តាម​រយៈ​ ក្រុម​ហ៊ុន​ហ្វី​លី​ម័​រ​ថៅកែ​ធ្វើបាប​ និង​បើក​ប្រាក់​មិន​គ្រប់​

ទៅធ្វើការ១៩ខែកន្លះតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុនហ្វីលីម័រថៅកែធ្វើបាប និងបើកប្រាក់មិនគ្រប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s