ប្រុស​ស្រី​ក្មេង​ ចាស់​ពុល​ខ្ចៅ​ដែល​យក​ពី​ ទន្លេ​មក​ស្ងោរ​ហូប 4 ​គ្រួសារ​រង​គ្រោះ​មនុស្ស​10​ នា

ប្រុសស្រីក្មេង ចាស់ពុលខ្ចៅដែលយកពី ទន្លេមកស្ងោរហូប 4 គ្រួសាររងគ្រោះមនុស្ស10 នា.

ប្រុសស្រីក្មេងចាស់ដែលញ៉ាំខ្ចៅហើយពុល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s