ពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន​ នៅ​លើ​ខ្នង​ភ្នំ​គូលែន​ ស្ថិត​ក្នុង​ជីវភាព​ក្រីក្រ​ខ្លាំង

ពលរដ្ឋជាច្រើន នៅលើខ្នងភ្នំគូលែន ស្ថិតក្នុងជីវភាពក្រីក្រខ្លាំង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s