ខឹង​មិន​ព្រម​​ទិញ​​ឡាន​​ឱ្យ​ជិះ​​លោត​ទឹក​សម្លាប់​ខ្លួន​

ខឹងមិនព្រមទិញឡានឱ្យជិះលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន.

ជនរងគ្រោះគិតខ្លីដែលលោតទឹកសម្លាប់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s