ថ្ម​ទម្ងន់​ប្រហែល​ 200​តោន​​រមៀល​ធ្លាក់​ ពី​លើ​ភ្នំ​សង្កត់​រថ​យន្ត​នៅ​ចិន

ថ្មទម្ងន់ប្រហែល 200តោនរមៀលធ្លាក់ ពីលើភ្នំសង្កត់រថយន្តនៅចិន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s