ភូមា​ប្រកាស​អាសន្ន​នៅ​រដ្ឋ​រ៉ាឃីន​ដែល​មាន​ ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​ខាង​សាសនា

ភូមាប្រកាសអាសន្ននៅរដ្ឋរ៉ាឃីនដែលមាន ការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងសាសនា.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s