ល្បិចថ្មី​លាក់ម៉ា​ទឹកកកក្នុ​ងធៀ​បការ ផ្ញើរតាមតៃកុង​ឡានតែប៉ះ​តៃកុងឆ្លាតក៏ដឹក​យក ទៅឲ្យប៉ូលីសតែម្តង

ល្បិចថ្មីលាក់ម៉ាទឹកកកក្នុងធៀបការ ផ្ញើរតាមតៃកុងឡានតែប៉ះតៃកុងឆ្លាតក៏ដឹកយក ទៅឲ្យប៉ូលីសតែម្តង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s