នាង​ក្រមុំ​ចង់​ បាន​ម៉ូតូ​ស៊េរី 2012​ មិន​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង​ ផឹក​ថ្នាំ​បំពុល​ក្តាម​ធ្វើ​អត្ត​ឃាត​

នាងក្រមុំចង់ បានម៉ូតូស៊េរី 2012 មិនបានសម្រេចដូចបំណង ផឹកថ្នាំបំពុលក្តាមធ្វើអត្តឃាត.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s