ហៅ​មក​ផឹកស៊ី​ធ្វើ​ពុត​​ជា​ស្រវឹង​ទៅ​ផ្ទះ​មិន​រួច​យប់​​ ឡើង​ល្បួង​កូនស្រី​ទៅ​រំលោភ​

ហៅមកផឹកស៊ីធ្វើពុតជាស្រវឹងទៅផ្ទះមិនរួចយប់ ឡើងល្បួងកូនស្រីទៅរំលោភ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s