កប៉ាល់​ដែល​ចុះ​បញ្ជី​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ដឹករថយន្ត​បាញ់​មីស៊ីល​ទៅ​ឲ្យ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង

កប៉ាល់ដែលចុះបញ្ជី ប្រទេសកម្ពុជាដឹករថយន្តបាញ់មីស៊ីលទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s