ជី ជី ធ្វើពីធី ខួបកំណើត លាងជម្រះព័ត៌មាន រៀបការ ជាមួយ ឧកញ៉ាក្មេង

ជី ជី ធ្វើពីធី ខួបកំណើត លាងជម្រះព័ត៌មាន រៀបការ ជាមួយ ឧកញ៉ាក្មេង.

Photo by Looking Today

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s