ប្រធានាធិបតី​អា​មេ​រិ​ក​ ចេញ​បញ្ជា​ឱ្យ​ទាហានជើងទឹក​ ជើង​អាកាស​ត្រៀម​វាយប្រហារ​ស៊ី​រី​

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ចេញបញ្ជាឱ្យទាហានជើងទឹក ជើងអាកាសត្រៀមវាយប្រហារស៊ីរី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s