ស្គាល់គ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​​ តាម​ចាប់រំលោភ​ដល់​​ ក្នុង​បន្ទប់​បាន​សម្រេច​

ស្គាល់គ្នាតាមទូរស័ព្ទ តាមចាប់រំលោភដល់ ក្នុងបន្ទប់បានសម្រេច.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s