អភិបាលស្រុក​ សំរោង​នៅ​តែ​បន្ដ​​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​តា​តា​ដាក់កុង​ត្រូល​​អត់​ច្បាប់​ យក​លុយ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​

អភិបាលស្រុក សំរោងនៅតែបន្ដអនុញ្ញាតឱ្យតាតាដាក់កុងត្រូលអត់ច្បាប់ យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s