ស្លាប់​​៥២​ទៀត​​ហើយ​​នៅ​​ស៊ី​រី​​កាលពី​​ថ្ងៃ​​ ព្រហស្បត្តិ៍​​ម្សិល​ម្សិញ​

ស្លាប់៥២ទៀតហើយនៅស៊ីរីកាលពីថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ម្សិលម្សិញ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s