មុខសញ្ញា បន្លំលួច ទ្រព្យសម្បត្តិ និងគ្រឿង អលង្ការ របស់អាជីវករ តាមផ្សារ ត្រូវ អ.ហ ចាប់ខ្លួនបានមួយសំបុក

មុខសញ្ញា បន្លំលួច ទ្រព្យសម្បត្តិ និងគ្រឿង អលង្ការ របស់អាជីវករ តាមផ្សារ ត្រូវ អ.ហ ចាប់ខ្លួនបានមួយសំបុក.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s