រូបចម្លាក់​ទេវ​រូប​មួយ​អង្គ មានព្រះ​ភ័ក្រ​បួន ដែ​លគេ​​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ ត្រូវ​បាន​ក្រុម​តា​បសយក​មក​អភិសេកក្នុង​ពិធីបុណ្យឆ្លង​ចេត្តីយ៍

រូបចម្លាក់ទេវរូបមួយអង្គ មានព្រះភ័ក្របួន ដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញ ត្រូវបានក្រុមតាបសយកមកអភិសេកក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងចេត្តីយ៍.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s