ផ្ទះ​14​ខ្នង​ត្រូវ​ខ្យល់​ព្យុះ​បោក​បក់​ខ្លះ​រលំ ខ្លះ​ប៉ើង​ដំបូល​

ផ្ទះ14ខ្នងត្រូវខ្យល់ព្យុះបោកបក់ខ្លះរលំ ខ្លះប៉ើងដំបូល.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s