យុវវ័យដែលស្តាប់ MP3 ដោយប្រើកាស​អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀក

យុវវ័យដែលស្តាប់ MP3 ដោយប្រើកាសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀក.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s