គោយន្ត​ច្នៃ​ចត​អត់មាន​ស្លាក​ សម្គាល់​ម៉ូតូ​អត់​ភ្លើង​ មុខបុក​ពី​ក្រោយ​ស្លាប់​

គោយន្តច្នៃចតអត់មានស្លាក សម្គាល់ម៉ូតូអត់ភ្លើង មុខបុកពីក្រោយស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s