មាន​ទីតាំង​កត់​ឆ្នោត​រាប់​រយ​កន្លែង​នៅ​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​ដែល​អាជ្ញា​ធរ និង​សមត្ថកិច្ច​មើល​ មិន​ឃើញ​

មានទីតាំងកត់ឆ្នោតរាប់រយកន្លែងនៅក្រុងតាខ្មៅដែលអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចមើល មិនឃើញ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s