ទុស្សេ​ចរន្ត​ភ្លើង​ក្នុង​រោង​ចក្រ​ក្រុម​កម្ម​ករ​ផ្អើល​រត់​ជាន់​គ្នា​ខ្លះ​សន្លប់ ខ្លះ​របួស​ជាង​100​នាក់​

ទុស្សេចរន្តភ្លើងក្នុងរោងចក្រក្រុមកម្មករផ្អើលរត់ជាន់គ្នាខ្លះសន្លប់ ខ្លះរបួសជាង100នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s