ស្ដ្រីរុស្ស៊ីស្រាត ចុះក្នុងសមុទ្រត្រជាក់ ដើម្បីផ្សាំង បាឡែន.ស

ស្ដ្រីរុស្ស៊ីស្រាត ចុះក្នុងសមុទ្រត្រជាក់ ដើម្បីផ្សាំង បាឡែន.ស.

Photo by Looking Today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s