ចាប់​ខ្លួន​ម្តាយ​និង​កូន​ប្រុស​ 2​នាក់​ពី​បទ​សង្ស័យ​វាយ​ សម្លាប់​ឪពុក​រួច​រុំ​សព​ នឹង​កន្ទេល​ប្លុង​ចោល​

ចាប់ខ្លួនម្តាយនិងកូនប្រុស 2នាក់ពីបទសង្ស័យវាយ សម្លាប់ឪពុករួចរុំសព នឹងកន្ទេលប្លុងចោល.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s