រថយន្ត​ដឹ​ក​ស៊ីម៉ង់​ត៍​បុក​និង​កិន​ អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​ស្លាប់​2នាក់​ ម្នាក់​ធ្លាយ​ខួរ​

រថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់ត៍បុកនិងកិន អ្នកជិះម៉ូតូស្លាប់2នាក់ ម្នាក់ធ្លាយខួរ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s